Добре дошли на бизнес страницата на geomap


Изработваме геодезическо заснемане за проектиране, вертикални планове, ПУП за регулация, строителна линия и заснемане по чл.54 от ЗУТ, кадастрални карти, както и всички останали геодезически дейности

Стандартна иконка за категория Геодезически услуги Геодезически услуги е основна сфера на работа.


Район на работа:

Трудов стаж


35 години, от които 25 години в "ГЕО МАП" ЕООД

Специализация и квалификация


геодезическо проектиране