Добре дошли в бизнес страницата на ХЕКАТОН ООД

Хекатон ООД е компания, която развива своята дейност в областта на строителния мениджмънт. Хекатон ООД има регистрация в Централния професионален регистър на КСБ за пета група / и първа група, четвърта и пета категория строежи. Хекатон ООД е сертифициран по ИСО 9001, 14001 и 18001.ИСО стандарта е глобално приета система за управление, която показва, че компанията е покрила множество изисквания.

Топ дейности:

Разбери повече

Проекти и снимки:

Опит:

За да реализира на практика тези сложни задачи, а и за да отговори на високите очаквания на своите клиенти, Хекатон залага на своя квалифициран и мотивиран персонал. Компанията разчита на специалисти - работници, бригадири, ръководители и служители - с дългогодишен опит в бранша, но също така дава път на младите и амбициозни хора с нови идеи и желание за работа. Ръководството на дружеството е ангажирано да спазва своя политика по качество, която е подчинена на основната стратегическа цел, а именно дългосрочно осигуряване на висока конкурентноспособност, като постоянно се демонстрира способност да се доставят продукти и услуги, отговарящи на нормативните изисквания и изискванията на клиента и постоянно да се увеличава неговата удовлетвореност и задоволство от използването на продуктите и услугите на компанията.

Специализация и квалификация:

Цялостно изграждане на жилищни, административни, обществени и промишлени сгради и прилежащата им инфраструктура; изпълнение на отделни видове строително - монтажни работи /СМР/, ремонтни дейности, като извършва комплексното планиране и управление на процесите по време на строителство, свързани с организацията на строителната площадка, снабдяването на обекта с необходимите материали и услуги, спазването на здравословни и безопасни условия на труд по време на извършване на трудова дейност.